دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. تحلیل اختلالِ معنایی در ترجمه با رویکر نشانه‌معناشناسی گفتمانی مورد مطالعه: اثر پاپیون ترجمه‌ی پرویز نقیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22067/rltf.2022.71895.1022

نسرین اسماعیلی؛ دکتر حمید رضا شعیری؛ رویا لطافتی؛ روح اله رحمتیان


2. نقد تاریخی اجتماعی متن ادبی بر پایۀ نظریه کلود دوشه (مورد مطالعه: رمان به امید دیدار در آن دنیا اثر پی‌یر لومتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22067/rltf.2022.74416.1032

ریحانه ابراهیمی؛ محمدجواد کمالی؛ سعدی جعفری