برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • گواهی و تعهد می نمایم که :
    • این مقاله قبلا در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است .
    • این مقاله صرفا جهت بررسی و چاپ به دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد .
    • در جریان اجرای این تحقیقی و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی ها ، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است .
    • این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند ، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند رعایت شده است .