لیست داوران منتصب این شماره

  • جمشید آذری ازغندی
  • دانیال بسنج
  • دکتر علیرضا غفوری
  • شهلا شریفی
  • محمّدجواد کمالی
  • محمّدرضا فارسیان
  • نگار مزاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره