اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا فارسیان

زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

farsian.profcms.um.ac.ir
farsianferdowsi.um.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد رضا فارسیان

آموزش زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

farsian.profcms.um.ac.ir
farsianferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رحیم احمدی

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-ahmadi
m.rahimalzahra.ac.ir

دکتر الله شکر اسدالهی تجرق

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?allah
nassadollahiyahoo.fr

دکتر ناهید جلیلی مرند

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/jalili
djalilialzahra.ac.ir

دکتر محمد حسین جواری

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
mdjavariyahoo.fr

دکتر مسعود خوش سلیقه

ترجمه انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

khoshsaligheh.profcms.um.ac.ir
khoshsalighehferdowsi.um.ac.ir

دکتر سید مهدی زرقانی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

zarghani.profcms.um.ac.ir/
zarghaniferdowsi.um.ac.ir

دکتر مهران زنده بودی

ترجمه فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

mehranzen.profcms.um.ac.ir
mehranzenferdowsi.um.ac.ir

دکتر حمیدرضا شعیری

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران

lrr.modares.ac.ir/person/538/شعیری/
shairimodares.ac.ir
+۹۸ (۲۱) ۸۲۸۸۴۶۴۷
000000015673827

دکتر فریده علوی

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/falavi/
falaviut.ac.ir

دکتر هما لسان پزشکی

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه اکس آن پروانس فرانسه

iremam.preprod.lamp.cnrs.fr/spip.php?article31&lang=fr
homa.lessan-pezechki-saniiuniv-amu.fr

دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692999
fmetehraniyahoo.com

دکتر محمد نادر نصیری مقدم

زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی دانشگاه استراسبورگ فرانسه

geo.unistra.fr/index.php?id=8400
nasiriunistra.fr

دکتر ژولی دووینیو

زبان و ادبیات فارسی استادیار زیان و ادبیات فارسی در اینالکو (مؤسسه زبانها و تمدنهای شرغی پاریس)

www.inalco.fr/enseignant-chercheur/julie-duvigneau
juulie.jenningsgmail.com

دستیار سردبیر

زهرا سعادت نژاد

آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

z.saadatmodares.ac.ir