تعلیق در «برهوت عشق» و «سنگی بر گوری»

نوع مقاله : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران

2 ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

ادبیّات ­تطبیقی تصویر و انعکاس ادبیّات و فرهنگ ملّتی است در ملّت یا ملّت­ های دیگر. ادبیّات ­تطبیقی پلی است که فرهنگ ­ها و ملل مختلف را به هم متّصل می­کند، از تأثیرپذیری ­ها و تأثیرگذاری ­ها میان ادبیّات ملّی یک کشور و دیگر کشورها سخن می­گوید، پنجره ­های جدیدی را برای نگاه کردن به جهان می­گشاید و زمینه را برای خروج ادبیّات بومی از انزوا و عزلت فراهم می­سازد. در این مقاله از تبلور واقع­ گرایی، مضامین مشابه، مشابهت­ های سبک اجتماعی، فرهنگی، داستانی و بافت متن در برهوت عشق اثر فرانسوا موریاک و سنگی بر  گوری اثر جلال آل­احمد سخن­ می­گوییم و اینکه زبان آل­احمد و موریاک، بیان رنج انسان ­هاست. موریاک و آل­احمد وارد روح­ هایِ عاری از عشق، گناه­ کاران و سرگشتگان می­شوند و موقعیّت ­ها، آمال، خواسته ­ها و شرایط اجتماعی آن­ ها را تجزیه ‌وتحلیل می­کنند. هر دو نویسنده معتقدند که موقعیّت­ها انسان­ ها را تحت کنترل خود دارند، موقعیّت ­ها و شرایط موجود هستند که این شخصیّت­ ها را مجبور می­کنند تا بعضی از اعمال را انجام دهند، بدین دلیل این شخصیّت­ ها سرگشته و گمراه شده­اند و علّت سرگشتگی آن­ ها موقعیّت ­ها و شرایط موجود بوده ­است. مقالۀ حاضر به شیوۀ توصیفی-تحلیلی به بررسی مضمونی و تطبیقی این دو اثر می­پردازد. یافته ­های تحقیق نشانگر این است که زندگی برای شخصیّت ­های این دو نویسنده زندانی است ابدی، گریزی از سرنوشت نیست و ما همواره مغلوب سرنوشت هستیم. در تابلویِ تنهاییِ انسان، شخصیّت ­ها به حدّ ­و ­مرزهای خود و ضعف خویش در مقابل سرنوشت، آگاهی می­یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oscillation dans Le Désert de l’amour et Une pierre posée sur une tombe

نویسندگان [English]

 • Tahéréh DJAFARI HÉSSARLOU 1
 • Annette ABKEH 2
1 Branche Centrale de Téhéran, Université Azad Islamique, Téhéran, Iran
2 Maître Assistante, Département de Langue et Littérature Française
چکیده [English]

Résumé
La littérature comparée est la reproduction de l’image et le reflet de la littérature et de la culture d’une nation dans une ou d’autres nations. C’est un pont reliant les cultures et les différentes nations, parlant des impacts et des interactions entre la littérature nationale d’un pays avec d’autres, ouvrant de nouveaux horizons au monde et fournissant un domaine pour faire sortir la littérature nationale de l’isolement. Dans cet article, nous essayons d’étudier le réalisme et les thèmes identiques, les ressemblances des cadres historiques et sociaux des contextes, la même relation hiérarchisée des thèmes et des textes dans Le Désert de l’amour de Mauriac et Une pierre posée sur une tombe d’Ale-ahmad. Leur bouche est l’expression de la souffrance de l’homme. Les deux écrivains pénètrent dans les âmes égarées et éloignées de l’amour. Ils analysent leurs situations, leurs désirs et leurs milieux sociaux. Mauriac et Ale-ahmad pensent que c’est la situation qui a poussé les personnages à se comporter ainsi. C’est pour cela qu’ils se sont égarés. Grâce à l’approche thématique et descriptive-analytique, cet article vise à montrer que la vie pour les personnages de ces auteurs, est une prison perpétuelle et ils ne peuvent rien faire contre le destin. C’est déterminé. Dans le tableau de la solitude de l’homme, les personnages prennent conscience de leurs limites et de leur incapacité face à la fatalité.

کلیدواژه‌ها [English]

 • François Mauriac
 • Francois Mauriac
 • Jalal Ale-Ahmad
 • Djalâl Ale-ahmad
 • Comparative literature
 • littérature comparée
 • Religion
 • suspension
 • oscillation
آل احمد، جلال. (۱۳٦۰). سنگی برگوری. تهران: ابرسفید.
آل احمد، جلال. (۱۳۴۱). غربزدگی. تهران: ابرسفید.
آل احمد، جلال. (۱۳۴۱). غربزدگی. تهران: ابرسفید.
آل احمد، جلال. (۱۳۴۵). خسی در میقات. تهران: ابرسفید.
آل احمد، جلال. (۱۳۵٧). کارنامۀ سه ساله. چاپ سوّم. تهران: انتشارات رواق.
آل احمد، جلال. (۱۳٨٨). یک چاه و دو چاله. چاپ اوّل. تهران: انتشارات آدینۀ سبز.
بابایاری روشتی، ملاحت، و یوسفی بهزادی، مجید (۱۳٩٧). «خوانشی نو از غرب‌زدگی جلال آل‌احمد: تقابل شرق و غرب». قلم- نشریۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیّات فرانسه، ۱۴(٢٨)، ۱٩۱-٢۰٦.
بشیری، محمود. (۱۳٩۰). جلال پژوهی (مجموعه مقالاتی دربارۀ آرا و اندیشه‌های جلال آل‌احمد به قلم گروهی از نویسندگان). تهران: انتشارات خانه کتاب.
پارسی نژاد، کامران. (۱۳٩۰). جلال آل‌احمد. چاپ سوّم. تهران: موسسۀ خانه کتاب.
پاینده، حسین. (۱۳٨٨). داستان کوتاه در ایران (داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی). جلد۱. تهران: نیلوفر.
توکل، نیره. (۱۳٨۳). ” فرهنگ و هویت جنسی با نگاهی بر ادبیّات ایران “، نامه انسان‌شناسی. جلدسوّم.
جعفری‌حصارلو، طاهره، و آبکه، آنت (۱۳٩٨). «بررسی مؤلّفه‌های واقع‌گرایی در سه اثر فرانسوا موریاک (بچۀ کثیف، برهوت عشق و ترز دسکیرو) و جلال آل‌احمد (بچۀ مردم، سنگی بر گوری و زن زیادی)». فصل‌نامۀ مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد، ۵٢ (۳)، ۱-٢۰. (لازم به‌ذکر است این مقاله پذیرش شده و در دورۀ ۵٢، شمارۀ ۳ چاپ خواهد شد).
دانشور، سیمین. (۱۳٧۱). غروب جلال. قم: خرم.
دستغیب، عبدالعلی. (۱۳٧۱). نقد آثار جلال آل‌احمد. تهران: نشر ژرف.
راد، آسیه، فارسیان، محمّدرضا، و بامشکی، سمیرا (۱۳٩٧). «بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشون». فصل‌نامۀ مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۱(۳)، ۱-۳۱.
سپانلو، محمدعلی. (۱۳٦٢). مروری بر قصه‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی و نقد ادبی. تهران: زمان.
سرّامی، قدمعلی، و مقیسه، محمّدحسن (۱۳٩٢). «پژوهشی در شخصیّت‌های داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل‌احمد». فصل‌نامۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان، ۵(۱)، ۱-۱٨.
عبادزاده‌کرمانی، محمد. (۱۳۳۵). سیمای زنان در آینۀ زمان. تهران: حقایقی.
عسگری‌حسنکلو، عسگر. (۱۳٨٩). نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأکید بر ده رمان برگزیده. تهران: فرزان روز.
علوی، بزرگ. (۱۳٨٦). تاریخ ادبیات معاصر ایران. ترجمه دکتر سعید فیروزآبادی. تهران: حامی.
‌غنیمی‌هلال، محمد. (۱۳٧۳). ادبیّات تطبیقی. ترجمۀ دکتر سید مرتضی آیت الله شیرازی. تهران: امیرکبیر.
‌لحسائی‌زاده، عبدالعلی و مهدی، علی‌اکبر. (۱۳٧۴). جامعه‌شناسی در ایران. ترجمۀ نوشین احمدی-خراسانی. نشر توسعه.
میرزایی، حسین. (۱۳٧٩). جلال اهل قلم (زندگی، آثار و اندیشه‌های جلال آل‌احمد). چاپ اوّل. تهران: انتشارات تحقیق و توسعۀ صدرا.
میرعابدینی، حسن. (۱۳٧٧). صد سال داستان‌نویسی در ایران. جلد دوّم. تهران: انتشارات تندر.
ندا، طه. (۱۳٨۳). ادبیّات تطبیقی. ترجمۀ هادی نظری‌منظم. تهران: نشر نی.
نوری، اصغر. (۱۳٨٨). برهوت عشق. تهران: انتشارات افراز.
AZHAND, Y. (1984). La litterature moderne de l’Iran. Teheran: Amir Kabir.
BALAY, Christophe. (1998). Litterature et individu en Iran, Cahiers d'Etudes sur la Mediterranee orientale et le monde Turco-Iranien.
BARRÉ, Jean-Luc. (2010) .François Mauriac, biographie intime. t .II-1940-1970. Édition Fayard.
BERGEZ, Daniel. (1990) .Introduction aux methodes critiques pour l’analyse litteraire. Paris: Bordas.
BJORK, Nina. (2000) .Chant de sirènes. Édition Fayard.
CORMEAU, Nelly. (1951) .L’Art de François Mauriac. Paris: Bernard Grasset Éditeur.
De BEAUVOIR, Simone. (1949) .Le Deuxième Sexe. tome1. Paris: Gallimard.
De Boisdeffre, Pierre et al. (1963) .Dictionnaire de litterature contemporaine. Universitaires, Paris.
DEHBÂSHI, Ali. (1985) .Memorial de Djalâl Al-e Ahmad (یادنامۀ جلال آل‌احمد). Teheran: Passargad.
HOBSBAWM, Eric. (1963) .Les primitifs de la revolte dans l’Europe moderne. Édition Fayard.
JALOUX, Edmond. (1933) .François Mauriac Le Romancier et ses personnages suivi de L’education des filles. Paris: ed. R.A. CORRÊA.
KASMÂЇ, A.A.. (1984) .Les ecrivains precurseurs dans la litterature d’aujourd’hui de l’Iran. Teheran: Sherkate Mo’alefān va motarjemine Iran.
LABRUYERE Jean de, (1931) .Les Caractères. Paris: Édition Gallimard.
MAURIAC, François. (1925) .Le Desert de l’amour. Paris: Librairie generale française.
MAURIAC, François. (1927) .Therèse Desqueyroux. Paris: Bernard Grasset.
MAURIAC, François. (1999) .Le romancier et ses personnages, OC., II. Paris: Gallimard.
MILLET, Kate. (2000) .Les politiques sexuelles. Chicago University of Illinois press.
MIRABEDINI, Hassan. (1990) .Cent ans de la litterature romanesque iranienne. Teheran: Tondar. (En persan).
MONFÉRIER, Jacque (ed). (1984). « Mauriac romancier », La revue des lettres modernes François Mauriac 4. Lettres Modernes.
MONTEHERLANT, Henri de. (1993) .Les Jeunes Filles. Paris: Gallimard.
PIROUZ, Gh.. (1993) .Recherche dans les œuvres, les pensees et le style de Djalâl Al-e Ahmad. Teheran: Hozeye honary.
ROUSSEAUX, Andre. (1932) .Âmes et visages du vingtième siècle. Paris: Bernard Grasset.
SÉPANLOU, M.A.. (1362/1983) .Les ecrivains modernes d’Iran. Teheran.
SIMON, Pierre-Henri. (1951) .Mauriac par lui-même. Ouvrage redige en collection Écrivains de toujours. Paris: edition du Seuil.
SUFFRAN, Michel. (1973) .François Mauriac, Écrivain d’hier et d’ aujourd’ hui45. Paris: edition Seghers.
TOUZOT, Jean. (1985) .François Mauriac, Une configuration romanesque. Profil rhetorique et stylistique. Paris: Lettres modernes, «Archives François Mauriac».
TOUZOT, Jean. (2000) .François Mauriac. coll. «Cahiers de L’Herne». Paris: Fayard.