درباره نشریه

اهداف و چشم اندازها:

هدف عمده دو فصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حوزه های مرتبط با نشریه می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های زیر به انتشار مقالات اصیل پژوهشی به زبان فارسی اقدام می نماید: ترجمه شناسی فرانسه ، آموزش زبان فرانسه ،  ادبیات فرانسه .

زمینه مطالعاتی

زبان و ترجمه فرانسه

روند داوری

1- مهلت پذیرش اولیه مقاله 5 روز می باشد و داوران محترم پس از پذیرش اولیه قادر به مشاهده اصل مقاله می باشند
2-حداکثر زمان پاسخگوئی به مقالات ارسال شده جهت داوری 15 روز می باشد چنانچه در طی این مدت نسبت به پاسخگوئی اقدام صورت نگیرد مقاله ارسال شده از پورتال داور حذف شده و در سوابق داوری ثبت خواهد شد .
3- با توجه به محرمانه بودن داوری مقلات از هرگونه اظهار نظر و یا یادداشتی که منجر به افشای هویت داور گردد جداً خوداری فرمائید .

سیاست دسترسی آزاد

این مجله به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس خوانندگان و نویسندگان است

فرایند بررسی مقالات

تمامی مقالات ارسالی در دو مرحله مورد بررسی داوران قرار گرفته و ازجهت رعایت استانداردها و قوانین ارزیابی می شوند. هرمقاله در ابتدا توسط یک ویراستار بررسی شده و در صورت عدم رد شدن به سه داور که نام آنها محرمانه باقی می ماند ارسال خواهند شد. هویت نویسندگان نیز محرمانه باقی خواهد ماند.
هدف از فرآیند بررسی ، تشخیص نقاط قوت و ضعف مقالات، اصالت ، به روزبودن را انسجام آن هاست. بنابراین ویراستار(ان) در ابتدا مقالات را از جهت رعایت ملزومات اولیه مقاله نویسی بررسی می نمایند. همچنین نگارش مقاله مطابق با فرمت مجله و سیستم APA در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مقالاتی که دراین مرحله رد شوند از فرآیند ارزیابی خارج شده و به نویسندگان اطلاع رسانی می شود.
آن دسته از مقالاتی که ملزومات اولیه و استانداردها را رعایت نموده اند به داوران- داخلی یا خارجی – ارسال خواهند شد. پس نویسندگان در جریان تصمیم مجله- پذیرش قطعی، پذیرش مشروط ، اصلاح و ارسال مجدد،عدم پذیرش – در مورد مقاله شان قرار خواهند گرفت .

حامیان

  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه انشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد