پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

نشریه علمی پژوهش های زبان و ترجمه مشهد از پاییز سال 1397 به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد  منتشر می‌شود. ا

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، اسفند 1402 

سوءقصد اثر یاسمینا خضراء: کاربست رویکرد جامعه‌شناختی کلود دوشه

10.22067/rltf.2024.84197.1091

فرانک زندیه؛ شهرزاد ماکویی؛ لیلا غفوری غروی؛ ندا آتش وحیدی


ابر واژگان