آغاز انتشار

نشریه علمی پژوهش های زبان و ترجمه مشهد از پاییز سال 1397 به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد  منتشر می‌شود. این نشریه از تاریخ 17 آبان 1400 مجوز انتشار به‌صورت فصلنامه را دریافت کرده است و از این پس، چهار شماره در سال چاپ خواهد کرد.