نام آواها در کمیک استریپ بابا : نگاهی بر معادل‌های فارسی و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الزهرا

2 دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

کتب مصور (کمیک استریپ‌ یا پی نما) کتاب‌هایی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند که نویسنده در آن داستان را به شیوه‌ای متفاوت نقل می کند: نوشتار، تصویر و نام‌آواها در کنار هم صحنه‌های زنده و جذابی برای خوانندگان جوان  بوجود می‌آورند. با توجه به اهمیت این سبک، بر آن شدیم تا پژوهشی در چهارچوب این مقاله انجام داده و نقش نام‌آواها را در آن بررسی کنیم. از آنجائیکه این نوع کتاب‌ها در ادبیات کودک و نوجوان فرانسه و بلژیک جایگاه خاصی دارند، برای پیکره پژوهش سه جلد از مجموعه کمیک استریپ‌ بابا را انتخاب کرده و از زبان فرانسه به فارسی برگردانده‌ایم تا مطالعه تطبیقی خود را روی نام‌آواهای آن انجام دهیم. به تعاریف زبان شناسان از نام‌آواها، جایگاه و دسته بندی آنها در این حوزه ادبی نیز پرداخته‌ایم. شایان ذکر است که در این سه جلد نام‌آواهایی جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شده‌اند که برای برگردان آنها به فارسی با چالش مواجه بودیم. تحلیل مثال ها به کمک رویکرد اُمبرتو اکو انجام شده است. این مطالعه ما را به تشخیص همگرایی و واگرایی آواشناختی و زبان‌شناختی نام‌آواها در دو زبان فرانسه و فارسی هدایت می‌کند.

عنوان مقاله [English]

The Onomatopoeia in Dad’s Comic Strip: A View to Persian and French Equivalents

نویسندگان [English]

  • Nahid Djalili Marand 1
  • Mahsa Taherinia 2
چکیده [English]

Illustrated books (comic strip) are books in domain of youth literature in which author narrates the story in a different style: text, image and onomatopoeia together create vivid and fascinating scenes for young readers. With regard to the importance of this style, this paper tries to study the role of onomatopoeia in it. Inasmuch as these kinds of books have special position in children and adolescent literature of France and Belgium, as corpus of the research, we have chosen three volumes of Dad comic strip series and translated from French to Persian to do our comparative study on onomatopoeia. Furthermore, in this article we have considered the linguists’ definitions of onomatopoeia, their classification and place in this literary field. It is worth noting that in these three volumes we have analyzed onomatopoeia which we had faced with challenges to translate them into Persian. The analysis of examples has been done using Umberto Eco’s approach. This study leads us to identify phonetic and linguistic convergence and divergence of onomatopoeia in both French and Persian languages. Because, by referring to the dictionary of the Persian onomatopoeias (1389/2010) as a reliable source, in most cases, we have managed to find the equivalent by considering the Echo’s points of view. When there was no appropriate onomatopoeia for the word in Persian, we borrowed and transcribed; so as a result, not only have we removed the obstacles in translating onomatopoeias, but we have also noticed the richness of the Persian language in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dad’s Comic strip
  • Illustrated Books
  • Interjection
  • Onomatopoeia
  • Umberto Eco
  • Youth Literature
ابومحبوب، ا. (1388). «کارکرد نام‌آواها در غزلیات مولانا». کتاب ماه ادبیات، 30 (144)، 19-24.
بهادری، م. ، و شیری، ع. (1392). «نقش و کارکرد آواها (واج‌ها) در شعر فارسی (با بررسی غزلیات حافظ)». فصلنامۀ زیبایی‌شناسی ادبی دانشگاه آزاد اسلامی، 17، 87-114.
بیابانی، ا.، طالبیان، ی.، و محمدی کردیانی، م. (1395). «بررسی کارکرد نام‌آوا در هشت کتاب سپهری». نشریۀ ادب و زبان (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان)، 19(40)، 26-47.
سپهری، س. (1389). فرهنگ نام‌آوا (کتاب الکترونیکی اپلیکیشن کتابراه). تهران: پاسارگاد-کلیدر.
صفوی، ک. (1360). درآمدی بر زبان‌شناسی و زبان فارسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
قویمی، م. (1383). آوا و القا (رهیافتی به شعر اخوان ثالث). تهران: هرمس.
مالرب، م. (1386). زبان‌های مردم جهان. ترجمۀ عفت ملانظر. تهران: علمی و فرهنگی.
محمدی، ع.، و نقشبندی، ع. (1394). «تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کُردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن». نشریۀ پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، 5(9)، 244-256.
نیکوبخت، ن. (1383). «صوت‌آواها و نظریۀ منشاء زبان». فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، 3، 115-133.
وحیدیان کامیار، ت. (1369). «موسیقی حروف و واژه‌ها». نشر دانش، 60، 522-525.
وحیدیان کامیار، ت. (1375). فرهنگ نام‌آواها در زبان فارسی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
Chevrier, B. (2015). Dad 1: Filles à papa. Marcinelle: Dupuis.
Chevrier, B. (2015). Dad 2: Secret de famille. Marcinelle: Dupuis.
Chevrier, B. (2016). Dad 3: Les nerfs à vif. Marcinelle: Dupuis.
Eco, (2003). Dire presque la même chose (Expérience de traduction). Traduit de l’italien par Myriem Bouzaher. Paris: Bernard Grasset.
Morva, D., & Rey, A., & Varrod, P. (1994). Robert: Pour tous Dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert.
Nodier, C. (1808). Dictionnaire raisonnée des onomatopées françaises. Paris.
Saussure, F. (de) et al. (1978). Cours de linguistique générale. Paris: Payot.