ارزیابی کیفیّت ترجمۀ کُردی قرآن کریم توسّط هَژار موکریانی بر اساس گرایشهای ریخت‌شکنانۀ آنتوان بِرمَن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22067/rltf.2021.70836.1013

چکیده

در میان نظریه‌پردازان معاصر در زمینۀ ترجمه‌شناسی، آنتوان بِرمَن مبدأگرا که آثار وی سبب ایجاد تحوّلاتی در مطالعات ترجمه شده و اساسی را برای نقد ترجمه بنیان نهاده است، سیزده اصل را برمی‌شمرَد که مترجم در صورت اعمال آنها در ترجمه، از متن مبدأ فاصله می‌گیرد. در میان متون ترجمه شده، قرآن کریم از دیرباز مرکز اهتمام مترجمان بوده و به دلیل تفاوت‌های زبانی موجود میان زبان قرآن و زبانهای مقصد، در کُنش ترجمه همواره انحرافات معنایی و ساختاری روی می-دهد. یکی از ترجمه‌های ارائه شده از قرآن کریم، ترجمۀ کُردی هَژار است که در آن، سبک ترجمۀ آزاد را در انتقال معنا به مخاطب برگزیده است و از این رویکرد، امکان انطباق‌پذیری نظریۀ ریخت‌شکنانۀ آنتوان برمن بر ترجمۀ وی به صورت چشمگیری وجود دارد. از آنجا که تاکنون جستار مستقلّی به بررسی ترجمۀ کُردی هَژار از قرآن و نیز واکاوی میزان انطباق‌پذیری نظریۀ ریخت‌شکنانه بر این ترجمه نپرداخته است لذا نگارندگان در پژوهش حاضر برآن‌اند تا با رویکری توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از یازده مورد از موارد سیستم تحریف از متن بِرمَن به نقد و بررسی ترجمۀ کُردی قرآن کریم اثر هژار موکریانی بپردازند و در هر مورد با ذکر مثال، تحریف ایجاد شده را تبیین نموده و نشان دهند که متن مقصد تا چه حد از متن مبدأ فاصله گرفته و این انحرافات تا چه حد معنا و مفهوم را دستخوش تغییر قرار داده است. نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که یازده مورد ذکر شده به صورت قابل ملاحظه‌ای در ترجمۀ هژار رخ مینماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Quality of Hajar Mokreyani’s Kurdish Translation of the Holy Quran Based on Antoine Berman's Theory of Deconstructive Trends

نویسندگان [English]

  • esmaeil barwasi 1
  • nasrin esmaeili 2
1 PhD in Arabic Language and Literature, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 PhD student in French language teaching, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among contemporary theorists in the field of translation studies, Antoine Berman, whose works has brought about some developments in translation studies and established a base for translation criticism, mentions thirteen principles that a translator deviates from the source text if he/she employs them. Out of the translated texts, translators have focused mostly on the translation of the Holy Quran from the past. Due to linguistic differences between the Holy Quran language and the target language, there exist structural and semantic deviations in translation activities. One of the Holy Quran translations is done in Kurdish Language by Hajar Mokriyani. Hajar, in his Kurdish Translation of the Holy Quran, adopted a free style translation to convey meaning to the readers and through this approach it is possible to see the adaptability of Antoine Berman's Theory of Deconstruction in his translation. Since no independent study has addressed Hajar’s Kurdish Translation of the Holy Quran, and the adaptability of Antoine Berman's Theory of Deconstruction in this translation has not been explored, through a descriptive-analytical approach and using eleven principles of Bermen’s text deviation, the present study attempts to examine Hajar’s Kurdish Translation of the Holy Quran. For each principle one example is presented to account for the deviation occurred, and to show how the target language text is deviated from the source language text and how this deviation affects the meaning in translation. The results obtained indicate that the said principles (11 cases) are present in Hajar’s translation, and Berman’s Theory of Deconstructive Trends

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • Kurdish translation
  • deconstruction
  • Antoine Berman
  • Hajar Mokreyani