ترجمه شعر و دشواری های آن

نوع مقاله : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

نویسنده

استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

ترجمه شعر و دشواری های آن

ایلمیرا دادور

استاد ادبیات تطبیقی

دانشگاه تهران

idadvar@ut.ac.ir

چکیده

ترجمه همواره پلی بوده است میان دو زبان، دو فرهنگ و دو ادبیات. به همین جهت ترجمه، نزد تمامی استادان موضوع، یکی از ارکان اصلی ادبیات تطبیقی محسوب می گردد. آنچه در ترجمه اهمیت ویژه ای دارد دانستن حداقل دو زبان غیر از زبان خودی است؛ افزون بر آن کسی که دست به ترجمه می برد باید نه تنها از دستور زبان، بلکه از اصطلاحات فرهنگی، دلالت های معنایی و ضمنی زبان خود و زبان دیگری آگاه باشد؛ زیرا ترجمه باید در اصل یک باز خلق اثر باشد. بی شک یکی از سخت ترین ترجمه ها ترجمۀ شعر است. برای بسیاری شعر ترجمه ناپذیر است. ترجمه شعر همواره مهم ترین پرسش را همراه دارد: آیا شعر ترجمه شده امانتدار بوده؟ همان ضربآهنگ را حفظ کرده؟ همان مفاهیم را به درستی معادل سازی کرده یا نه؟ برای این منظور، در این مقاله ترجمۀ غزلی از حافظ به زبان فرانسه، از دو مترجم، شارل-هانری دو فوشه کور و ونسان- منصور مونتی، مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت، تا در نهایت دریافته شود آیا ترجمه ها پاسخگوی درک فهمی مخاطب خاص فرانسوی بوده است یا نه؟ و مخاطب تا کجا به درستی معنایی غزل حافظ می تواند پی ببرد. نظریات متخصصین امر راهگشای این مطالعه خواهد بود.

واژگان کلیدی: ترجمه، ادبیات تطبیقی، حافظ، غزل، شارل -هانری دو فوشکور( فوشه کور)، ونسان منصور مونتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation of Poetry and its Difficulties

نویسنده [English]

  • Ilmira DADVAR
Professeur en littérature comparée Université de Téhéran
چکیده [English]

Translation of Poetry and its Difficulties

Ilmira Dadvar

Professor in Comparative literature studies

University of Tehran

idadvar@ut.ac.irAbstract

Translation has always been a bridge between two languages, two cultures, and two kinds of literature. For this reason, translation is one of the main pillars of comparative literature for all scholars of the subject. What is especially important in translation is knowing at least two languages other than one's own. In addition, the translator must be aware of grammar and cultural terms, semantic and implicit implications of his or her language, and that of another language; because translation must be essentially a re-creation of the work. Undoubtedly, one of the most challenging translations is the translation of poetry. For many, poetry is untranslatable. Poetry translation always carries the essential question: Was the translated poem trustworthy? Keep the same rythm? Did it equate the same concepts correctly or not? To this end, in this article, the translation of a lyric by Hafez into French by two translators, Charles-Henri de Fouchécour and Vincent-Mansour Monteil, will be studied and analyzed to determine whether the translations have been responsive to the comprehension of the specific French audience or not? Moreover, to what extent can the audience correctly understand the meaning of Hafez's sonnet? Expert opinions will pave the way for this study.

Keywords: Translation, Comparative Literature, Hafez, Sonnet (Ghazal), Charles-Henri de Fouchécour, Vincent-Mansour Monteil

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Translation
  • Comparative literature
  • Hafez
  • Sonnet (Ghazal)
  • Charles-Henri de Fouché؛ cour
  • Vincent-Mansour Monteil