تحلیل نقش رئالیسم در جامعه‌ی ادبی ایران و فرانسه؛ مطالعه تطبیقی رمان‌های«دهقانان» بالزاک و «نفرین زمین» جلال آل احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

رئالیسم یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه هنر، به خصوص ادبیات است که بحث راجع به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ادبیات داستانی را از منظرهای گوناگونی از جمله از دیدگاه مکاتب ادبی، می‌توان بررسی کرد. در این میان رئالیسم که گویی همواره از دغدغه‌های فکری بسیاری از نویسندگان بوده، از اقبال بیشتری برخوردار بوده است. در واقع استدلال‌های متنوعی که تاکنون از سوی منتقدان و نظریه‌پردازان ارائه شده همواره بر این مسئله تاکید داشته‌اند که رمان‌های واقع‌گرا، ماهیت ساختاری واقعیت را نادیده نمی‌گیرند و واقعیت را پدیده ای مسلم فرض می کنند. اهمیت رمان واقع‌گرا در جامعه‌ی ما و تاثیرپذیری آن از رئالیسمِ فرانسه، بی‌شک غیرقابل انکار است.بالزاک، نویسنده و اندیشمند فرانسوی، از پیشگامان مکتب رئالیسم در ادبیات محسوب می‌شود که در آثار خود با دیدگاهی واقع‌گرایانه به موضوعات مختلفی نگریسته و ویژگی‌های مکتب رئالیسم در آثار او پدیدار است. بررسی « رمان رئالیستی فارسی» به عنوان پدیده جدید ادبی بی‌شک، هم تحت تاثیر تحولات داخلی و هم تحت تاثیر ادبیات غرب پدیدار شده است که می‌تواند تا حد زیادی کم و کیف تاثیر ادبیات رئالیستی غرب، به خصوص رئالیسم فرانسه را نشان دهد. در ایران نیز، جلال آل احمد به عنوان یکی از شاخص‌‌ترین نویسندگان معاصر، از تاثیرات مکتب رئالیسم در آثار خود بی‌بهره نبوده است. این پژوهش عوامل و ویژگی‌های مکتب رئالیسم را در «دهقانان» بالزاک و «نفرین زمین» جلال آل احمد به بررسی و تحلیل می‌نشیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investinting the effect of realism in Iranian and French literature a comparative study of the peasant by Balzac and the curse of the earth by jalal Al Ahmad

چکیده [English]

Realism is one of the significant  turning points in art and especially literature. Narrative literature can be studied from different literary perspectives. Among these, realism seems to play a particularly important role. In fact, various discussions and arguments put forward by critics and theoretician all have emphasized that realistic novels do not ignore the structural essence of the reality and do not take reality for granted. The important role of realistic novels in our society and the fact that they have been influenced by the French realism cannot be denied. Balzac, the French writer and thinker, is a pioneer in realism in literature who has observed different subjects from realistic perspective. In fact, realistic features are quite evident in his works. Persian realistic novel as a new phenomenon has definitely been influenced by both domestic events and Western literature which can be an indicative of the qualitative as well as quantitative influence of the Western literature and especially French realism. In Iran, Jalal Al Ahmad, as one of the most well-known contemporary writers, has been influenced by realism The must research aims at studying the realistic features of 'The Peasants. by Balzac and 'The Cure', dame Eat. by Jalal Al Ahmad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • realism
  • Balzac
  • jalal Al Ahmad
  • Peasant
  • Cures of the Earth
آل‌احمد، ج. (1342). نفرین زمین. تهران: نیل.
بالزاک، ا. (1392). دهقانان، ترجمة هژبر سنجرخانی. تهران: نگاه.
پارسی‌نژاد، ک. (1382). نقد و تحلیل و گزیده داستان‌های محمدعلی جمالزاده. تهران: روزگار.
پاینده، ح. (1389). داستان کوتاه در ایران. تهران: نیلوفر.
داد، س. (1380). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
سجادی، ض.، و بهاری، ط. (1379). طلعت، سبک‌ها و مکتب‌های ادبی. تهران: آرمان.
سیدحسینی، ر. ( 1384). مکتب‌های ادبی. تهران: نگاه.
گرانت، د. (1385). رئالیسم، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
گریه، آ. (1370). قصة نو، انسان طرازنو، ترجمه محمدتقی غیاثی. تهران: نگاه.
پرهام، س. (1353)، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات. تهران: نیل.
میرصادقی، ج. (1387). راهنمای داستان نویسی. تهران: سخن.
میرعابدینی، ح. (1380). صدسال داستان نویسی در ایران. تهران: چشمه.
ویلیامز، ر. (1386). رئالیسم و رمان معاصر، ترجمه حسین پاینده. تهران: نیلوفر.
لوکاچ، گئورگ. (1373). پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمه اکبر افسری. تهران: علمی و فرهنگی.
Lukacs, G. (1979). Balzac et le realisme francais. Maspero. Paris.
Champfleury. (1857). Le realisme, Michel levy Freres, libraires- Editeur.