دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
5. نقد ترجمۀ متون مطبوعاتی فرانسه/فارسی با تکیه بر رویکرد ون‌دایک

صفحه 91-119

10.22067/rltf.v2i2.87052

محمد جبرئیلی؛ فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی؛ صدیقه شرکت مقدم