ضرورت به‌روزرسانی دروسِ رشته ی زبان و ادبیات فرانسه؛ با تکیه بر آموزش و تقویت مهارت نگارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی، گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین

3 گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دنیای مدرن امروز همواره در حال تغییر و دگرگونی است. بازار کار جهانی پذیرای افرادی خواهد بود که با توجه به شرایط و نیازمندی­های دنیای کنونی آموزش دیده باشند. از این‌رو، برنامه­ی ­­­­­­آموزشی دانشگاه­ها باید با توجه به تحولات و پیشرفت دنیا، بازبینی و به­روزسانی شود. برخی ­از واحدهای درسی ­امروز دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه ما نیست. تحقیق حاضر درنظر دارد با بررسی برنامه­ی درسی رشته‌ی  زبان و ادبیات فرانسه، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، و نیز با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و نیازهای بازار کار، به چگونگی طراحی و معرفی دو عنوان درس جدید و جایگزین بپردازد؛ درس‌هایی با رویکرد مهارتی-کاربردی، که متاسفانه ­­­­­­­­­­­­­­­­­حضور کم­رنگی در برنامه­ی درسی دانشجویان رشته زبان فرانسه دارد. در این پژوهش از روش کیفی و توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. پژوهش حاضر، دو عنوان درسی جدید را برای آموزش و تقویت مهارت های نگارشی دانشجویان معرفی می کند: مهارت‌های دستوری و نگارشی کاربردی (گرامر کاربردی). مهارت‌های نگارش داستان

عنوان مقاله [English]

The Need to Update French Language and Literature Program, relying on Teaching and Strengthening Writing Skills

نویسندگان [English]

  • Danial Basanj 1
  • Sara Javanmardi 2
  • Dominique Carnoy-Torabi 3
1 Department of French Language and Literature Shahid Beheshti University
2 Department of French Language and Literature Shahid Beheshti University
3 Department of French Language and Literature Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The world is constantly changing. The global job market will welcome people who have been trained according to the conditions and needs of the current world; therefore university curricula should be reviewed and updated according to the changes and progress of today's market. Today, higher education units no longer meet the needs of the modern world. The present study aims to study the curriculum of French Language and Literature in undergraduate and graduate courses, as well as the needs of students and the needs of the labor market, how to design and introduce two new and alternative courses. A course with a practical approach which unfortunately has a small presence in the curriculum of students in this field. In this research, qualitative-descriptive and analytical methods have been used. The present study introduces two new units to teach and strengthen students’ writing skills: 1. Grammar skills and applied writing (applied grammar), 2. Story writing skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum reform
  • French Language and Literature
  • the course of grammar
  • the course of critic of translation
  • applied grammar
  • story writing skills
خزاعی‌فرید، ع. (1380). «نگاهی به برنامۀ دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی». مترجم. ۳۵. صص 65-68.
سالاری، ز. (1394). «به‌روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران». فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه، ۴۸(۱). صص ۲۰-۵۱.
عباسی، ف.، و حاجی‌حسینی، ح. (1388 ). «تحلیل استراتژی جستجوی نوآوری بنگاه‌های صنعتی ایران در تعامل با نهادهای علمی». فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. ۵۱. صص 99-120.
فتحی واجارگاه، ک. (1384). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: ایران‌زمین.
کرمی، م.، و فتاحی، ه. (1392). «تغییر برنامۀ درسی آموزش عالی (مورد: برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی)». مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی. ۴(۷). صص ۷-۲۸.
کرمی، م.، و مؤمنی، ح. (1390). «بازار کار جهانی و تأثیر آن بر طراحی برنامۀ درسی». فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی. ۴. صص 18-30.
Cannon, R., & Newble, D. (2000). A handbook in universities and colleges. Landon, England: Kogan Page.
Kelly, D. (2005). A hand book for translator trainers. Manchester, England: St. Jerome.
Miguel, B., & Maggie, M. (2004). Developing innovation online learning. Landon, England: Routledge.
Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). Language curriculum design. New York, NY: Routledge.
پیوست
منابع پیشنهادی برای درس گرامر کاربردی
1. Grammaire en dialogue de Claire Miquel : niveau III
2. Grammaire en s’amusant de Patrick Rambaud
3. Exercices de grammaire en contexte : niveau III d’Anne Akyuz
4. Grammaire en pratique de Maylis Léon-Dufour de C. Morhange-Begue
منابع پیشنهادی برای درس مهارت‌های نگارش داستان
1. Mieux rédiger, 100 exercices.
2. Rédaction, l’expression écrite pas à pas de Nathalie Laurent
3. Ecrire avec logique et clarté de G.Niquet
4. Mieux rédiger ses écrits professionnels de Mireille Brahic
5. Le récit de Jean Michel Adam
6. Le récit minimal de Sabrinelle Bedrane