تحلیل رمان" وصیت نامه فرانسوی" اندره مکین بر اساس نظریة منطق چندصدایی باختین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد یار گروه زبان فرانسه واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

اهمیّت عنصر گفتگو در داستان و جایگاه ویژه آن بر اساس  نظریه گفتمان باختین ، ضرورت دقّت و تفکر در کاربرد این مولفه در رمان را دو چندان کرده و به نقش پررنگ آن در پرداخت دیگر عناصر داستانی چون شخصیّت، پیرنگ، زمان و مکان هویتی مستقل بخشیده است.  میخاییل باختین یکی از بزرگترین نظریه پردازان قرن بیستم، مفاهیم کلیدی منطق مکالمه (dialogisme) و چندآوایی(polyphonie) را در عرصۀ رویکردهای زبانی و ادبی مطرح کرده است. او مفهوم دیالوگ (چندصدایی) را در تقابل با مفهوم مونولوگ )‌تک صدایی( قرار داد که توسط یک فرد یا یک نظام  اقتدارگرا به کار گرفته می شود؛  متنی که تک آوا باشد در خدمتِ نظا م سلطه و استبداد بوده و تنها متون چندصدایی  منویاتِ گروههای فرودست و جوامع تکثرگرا را انعکاس میدهند.  سعی این تحقیق  یافتن پاسخی به این پرسش خواهد بود که با توجّه به ظرفیتها و قابلیت های ماهوی رمان "وصیت نامه فرانسوی "، مشهورترین اثر اندره مکین، نویسنده فرانسوی روس تبار، آیا این زندگی نامه شخصی (autobiographie) را می توان کتابِی چندآوایی و منطبق با منطق مکالمه ای باختین  درنظر گرفت ؟ گو اینکه  مکالمات بین شخصیتهای مختلف در سراسر اثر و دوتابعیتی و دو فرهنگی بودن نویسنده / راوی ، این کتاب را به عنوان نمادی از تجسم تئوری منطقِ مکالمۀ باختین تبدیل کرده است. به این اعتبار، آنچه در مقالۀ حاضر بررسی و کاویده می شود مطالعه توصیفی- تحلیلی مؤلفه های اصلی منطق " چندآوایی" در رمان وصیت نامه فرانسوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etude analytique de " Testament Français" d'Andreï Makine d'après la théorie de "dialogisme " de Bakhtine

نویسندگان [English]

  • Mina Taghipour Bijari 1
  • Behzad Hashemi 2
  • Fatemeh Khan-;Mohahhadi 3
1 Branche de Sciences et de Recherches de Téhéran
2 Branche de Sciences et de Recherches de Téhéran
3 Professeur -assistant Université Azad islamique, Branche de Sciences et de Recherches de Téhéran
چکیده [English]

Abstract
With the emergence of new theories of literary criticism, each of which views the literary text from a particular perspective, the study of literary texts, especially fiction, from the perspective of narratology and literary theories, has become increasingly important. In the meantime, Bakhtin's polyphonic theory provides another reading of the text and leads the audience to discover the inner layers, the various and sometimes hidden sounds and the unspoken text. The importance of the dialogue element in the story and its special place according to Bakhtin's discourse theory has doubled the need for care and reflection in the application of this component in the novel. Therefore, in this article, while analyzing the key concepts of conversation logic and lost polyphony, we will explain these terms, examples and their application in the novel. The purpose of this research will be to find an answer to the question whether, considering the essential capacities and capabilities of the novel "French Will", the most famous work of the Russian-French author Andreï Makine, this personal biography can be considered a polyphonic book, based on Bakhtin's conversational logic? And whether the conversations between different characters throughout the work and the bilingualism of the author / narrator, give this book the embodiment of the theory of dialogism. Thus what is examined and explored in this article is a descriptive-analytical study of the main components of the theory of "polyphonic" in "Le Testament Français".
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "dialogism
  • "؛" Polyphony"؛ "Mikhaïl Bakhtin
  • :؛ "Andrei Makine"؛ "French Will"