خوانش جامعه شناختی دوشه ای پرستوهای کابل اثر یاسمینا خضراء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

خوانش جامعه شناختی دوشه ای پرستوهای کابل اثر یاسمینا خضراءچکیده

پرستوهای کابل اولین اثر از سه‌گانة یاسمینا خضراء نویسندة الجزایری است که در سال 2002 به چاپ رسید. این اثر روایت‌گر ترس‌ها و رنج‌های مردم کابل در دوران طالبان است. آنچه که نویسنده سعی در به تصویر کشیدن آن دارد زندگی اسفناک مردم افغانستان در زمان حکومت طالبان است.

این مقاله بر آن است تا با استفاده از نقد جامعه‌شناختی کلود دوشه که بر مبنای تحلیل متن است به مطالعة گفتمان‌های اجتماعی پرستوهای کابل بپردازد. از نظر دوشه منتقد از محتوای ظاهری اثر عبور می‌کند و به بررسی ساختارهایی در اثر می‌پردازد که در تولید محتوا و چارچوب آن نقش دارند. از اینرو در این مقاله برآنیم تا با کاربرد این روش به مطالعة گفتمان‌های اجتماعی متن که عبارتند از : خانواده، زن، فقر و ویرانی پرداخته و سپس با یافتن مفهوم نشانه‌ها و ناگفته‌هایی که در ذیل هر مکان، شخص و یا هر دالی در متن نهفته است به تحلیل جامعه‌نگار این اثر که عبارت است از افراط‌گرایی و خشونت دست‌ یابیم، با این رهیافت که جامعة متن، بازتاب همان جامعة مرجع یعنی جامعة افغانستانِ تحت سلطة طالبان است و ناکامی‌ها و در نهایت نابودی مردم این کشور را از نگاه راوی به تصویر می‌کشد.

کلید‌واژه‌ها: نقد جامعه‌شناختی، دوشه، جامعة متن، گفتمان اجتماعی، پرستوهای کابل.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lecture duchétienne de Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra

نویسنده [English]

  • faranak zandieh
چکیده [English]

Duchet's sociocriticism lecture of the Swallows of Kabul by Yasmina KhadraAbstract

The Swallows of Kabul is the first work of the trilogy of Algerian author Yasmina Khazra in the 2002. This work narrates the fears and sufferings of the Afghan people during the Taliban era.

What the author is trying to portray is the deplorable lives of the Afghan people during the Taliban regime.

This article intends to study the social discourses of Swallows of Kabul using the socicriticism of Claude Duchet, which is based on text analysis. According to Duchet, the critic goes beyond the apparent content of the work and examines the structures in the work that are involved in the production of the content and its framework.

Therefore, in this article, we intend to use this method to study the social discourses of the text, which are: family, woman, poverty and destruction, and then find the meaning of the signs and unspoken words that lie under each place, person or any sign in the text. The sociogram of this work, which is extremism and violence, is based on the approach that the text society is a reflection of the reference society, the Taliban-dominated Afghan society, and depicts the failures and eventual destruction of the Afghan people from the narrator's point of view.Keywords: Sociocriticism, Duchet, text society, social discourses, Swallows of Kabul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociocriticism
  • Duchet
  • text society
  • social discourse
  • swallows of Kabul