دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. خوانش جامعه شناختی دوشه ای پرستوهای کابل اثر یاسمینا خضراء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22067/rltf.2021.32528.0

فرانک زندیه؛ شهرزاد ماکویی


2. بررسی اسنادسازی از منظر ساخت اطلاع در ترجمه متون فرانسه به فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22067/rltf.2021.71316.1019

مژگان سوقانی؛ بهرام مدرسى؛ حمید رضا شعیری


3. ترجمه شعر و دشواری های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22067/rltf.2021.71633.1020

ایلمیرا دادور